ហួរ ពិសិដ្ឋ

ហួរ ពិសិដ្ឋ

Hour Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL