ដែង ឬទ្ឋីពង្ស

ដែង ឬទ្ឋីពង្ស

Deng Rithy Pong

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Phnom Penh International University​-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++