អឿន ស៊ាងហេង

អឿន ស៊ាងហេង

Oeun SeangHeng

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Phnom Penh International University​-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++