ទៀង ចន្ទ័រិទ្ឋស័ក្តិ

ទៀង ចន្ទ័រិទ្ឋស័ក្តិ

Tieng Chanrithysak

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី WiDey Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. C++OOP