ទៀង ចន្ទ័រិទ្ឋស័ក្តិ

ទៀង ចន្ទ័រិទ្ឋស័ក្តិ

Tieng Chanrithysak

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី WiDey Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. JavaScript + Jquery
  4. C++OOP
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap