រស់ សុខជានិទ្ឋ

រស់ សុខជានិទ្ឋ

Ros Sokcheanith

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. JavaScript + Jquery
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap