រស់ សុខជានិទ្ឋ

រស់ សុខជានិទ្ឋ

Ros Sokcheanith

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. Website Design With CSS