តាំង សុខផានាថ

តាំង សុខផានាថ

Taing Sokphaneath

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. C++OOP
  4. Adobe Photoshop
  5. Python