តាំង សុខផានាថ

តាំង សុខផានាថ

Taing Sokphaneath

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Adobe Photoshop