សល់ សុហ៊ុន

សល់ សុហ៊ុន

Sall Sohun

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. C# Beginning