ឌី អ័លប៊ឺដ

ឌី អ័លប៊ឺដ

Dy Albert

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning