វត្ថា បញ្ញា

វត្ថា បញ្ញា

Vutha Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning