មេន ទីសួគ៌ា

មេន ទីសួគ៌ា

Men Tisuokea

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. JavaScript + Jquery
  4. C++OOP
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap