វួន សាវ៉ាត

វួន សាវ៉ាត

Vuon Savat

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning