សេង ឆវីវណ្ណ

សេង ឆវីវណ្ណ

Seng Chhorvivann

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop