តែ សៀវម៉ី

តែ សៀវម៉ី

Te Siev Mey

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop