ដែន រស្មីមុន្នី

ដែន រស្មីមុន្នី

Den Reaksmey Mony

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី UEF

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop