គឹម វណ្ណី

គឹម វណ្ណី

Kim Vanny

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Joomla Webmaster
  3. Adobe Photoshop
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap