គឹម វណ្ណី

គឹម វណ្ណី

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Joomla Webmaster
  3. Adobe Photoshop
  4. Website Design With CSS

ស្នាដៃ