ពេជ្រ រីចយ

ពេជ្រ រីចយ

Pech Rychoy

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++