ពេជ្រ រីចយ

ពេជ្រ រីចយ

Pech Rychoy

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++