ហេង រតនៈ

ហេង រតនៈ

Heng Rattanak

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី CEO Institute and Num

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++