ប៊ុត យ៉ានីត

ប៊ុត យ៉ានីត

But Yanit

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop