ប៉ែន សុវណ្ណរិទ្ឋ

ប៉ែន សុវណ្ណរិទ្ឋ

Pen Sovanrith

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++