ប៊ាន ប៊ុណ្ណារតនៈ

ប៊ាន ប៊ុណ្ណារតនៈ

Bean Bunnaratanak

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP