យូ មួយទៀត

យូ មួយទៀត

You Mouyteang

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation