ស្រូយ បញ្ញា

ស្រូយ បញ្ញា

Sroy Pagna

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Microsoft Exchange
  3. Computer Network
  4. Window Server
  5. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន