ស្រូយ បញ្ញា

ស្រូយ បញ្ញា

Sroy Pagna

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML
  3. Microsoft Exchange
  4. Computer Network
  5. Window Server
  6. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap