ស្រូយ បញ្ញា

ស្រូយ បញ្ញា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Microsoft Exchange
  3. Computer Network
  4. Window Server
  5. Website Design With CSS

ស្នាដៃ