ទូច វិច្ឆ័យ

ទូច វិច្ឆ័យ

Touch Vichhay

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. JavaScript + Jquery
  4. Node.js +Express
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap