ទូច វិច្ឆ័យ

ទូច វិច្ឆ័យ

Touch Vichhay

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5