ស៊ឹម ពិសិទ្ឋ

ស៊ឹម ពិសិទ្ឋ

Soem Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing