សួន ទិត្យា

សួន ទិត្យា

Soun Titya

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS