ឈួន ឈីវិចិត្រ

ឈួន ឈីវិចិត្រ

Chhoun Chhy Vichet

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript + Jquery
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap