រុន សុខគង់

រុន សុខគង់

Run Sokong

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning