ស៊ីម ភារម្យ

ស៊ីម ភារម្យ

Sim Phearom

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP