ប៊ិន ចន្ទ័ណារី

ប៊ិន ចន្ទ័ណារី

Bin Channary

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++