ឌុច ឡាពី

ឌុច ឡាពី

Duch Lapy

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. C# Beginning