គុណ វ៉េង អាន

គុណ វ៉េង អាន

Kun Veng Ann

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី ជាប់បាក់ឌុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation