តាន់ ស៊ីវត្ថា

តាន់ ស៊ីវត្ថា

Tann Sivutha

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Reproductive and Child Health Alliance -អង្គការ RACHA

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Webmaster
  2. Adobe Photoshop
  3. Website Design With CSS