នូវ ប៊ុណ្ណារ៉េត

នូវ ប៊ុណ្ណារ៉េត

Nov Bunnareth

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++