ចាន់ សុភ័ណ្ឌ

ចាន់ សុភ័ណ្ឌ

Chan Sophorn

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. Website Design With CSS