សេង សុវឌ្ឍនៈ

សេង សុវឌ្ឍនៈ

Seng Sovvathanak

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing