គ្រុយ វណ្ណេត

គ្រុយ វណ្ណេត

Kruy Vannet

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing