សរ ឩត្តម

សរ ឩត្តម

Sor Outdom

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS