គី ប៊ូសុង

គី ប៊ូសុង

Ky BouSong

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តអគ្កិសនី

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++