ចូច ព្រហ្ម

ចូច ព្រហ្ម

Chouch Prom

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++