ជិន សុវណ្ណារិទ្ឋិ

ជិន សុវណ្ណារិទ្ឋិ

Chin Sovanna Rith

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Android Application Development
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. Java Programing
  4. Adobe Photoshop
  5. Adobe Photoshop
  6. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap