គង់ សុផារាជ្យ

គង់ សុផារាជ្យ

Kong Sophareach

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning