គង់ សុផារាជ្យ

គង់ សុផារាជ្យ

Kong Sophareach

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning