សុន ធនិន្ទ

សុន ធនិន្ទ

Sun Tonen

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Adobe Photoshop