ខៀវ វលក្ខណ៍

ខៀវ វលក្ខណ៍

Khiev Vorleak

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++