វ៉ាត សុខឥន្ទ

វ៉ាត សុខឥន្ទ

Vat Sok Int

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន (Business)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation