កែវ កឺ

កែវ កឺ

Keo Keu (កូនភ្លោះជាមួយកែវ ធី)

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Developer
  2. OOP PHP
  3. Website Design With CSS