ជឹម ដាវីណា

ជឹម ដាវីណា

Chin Davina

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា