កែវ ធី

កែវ ធី

Keo thy (កូនភ្លោះជាមួយកែវ គឺ)

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Developer
  2. OOP PHP
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap