ជូ ស៊ីនីត

ជូ ស៊ីនីត

Chou Sinit

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming