ជូ ស៊ីនីត

ជូ ស៊ីនីត

Chou Sinit

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning