ហេង ពុទ្ឋីឩត្តម

ហេង ពុទ្ឋីឩត្តម

Heng Pothy Oudom

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning