សាង សុគា

សាង សុគា

Sang Sokea

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++